Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zamoœciu

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zamoœciu

Strona główna arrow Ważne informacje
Ważne informacje
INFORMACJE PDF Drukuj Email
Redaktor: Andrzej Szozda   
12.10.2012.

1. Procedura związana z odbiorem obiektu:

Zajecie stanowiska w trybie art. 56 ustawy Prawo budowlane w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym (tzw. odbiór obiektu), jest realizowane w oparciu o wniosek inwestora/pełnomocnika złożony na piśmie. Propozycja wniosku.

W stosunku do obiektów określonych w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121 poz. 1137 ze zm.), wymagane jest zajęcie stanowiska. Zajęcie stanowiska poprzedzają czynności kontrolno-rozpoznawcze. Zgodnie z art. 23 ust. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (J.t.: Dz. U. z 2009 r. Nr 12 poz. 68 ze zm.), czynności kontrolno-rozpoznawcze mogą być przeprowadzone po doręczeniu kontrolowanemu, upoważnienia do przeprowadzenia tych czynności, przynajmniej na 3 dni przed ich rozpoczęciem. W trakcie przeprowadzanych czynności wymagane jest posiadanie przez inwestora/pełnomocnika: kompletnego projektu budowlanego, decyzji pozwolenia na budowę, protokołów badań instalacji użytkowych, itp. Organ PSP zajmuje stanowisko w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

2. Procedura związana z usyskaniem opinii lub zaświadczenia: 

Wydanie opinii w zakresie spełniania przez obiekt wymagań przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, jest realizowane w oparciu o wniosek złożony na piśmie. Propozycja wniosku. 

Organ PSP (Komendant Miejski PSP) wydaje opinie jedynie wtedy, gdy przepis innego prawa (ustawa, rozporządzenie), tak określa. W innym przypadku  przedmiotowe opinie może wydąć rzeczoznawca ds. zabezpieczeń ppoż. Wykaz rzeczoznawców zamieszczony został na stronie Komendy Głównej PSP: http://www.straz.gov.pl/panstwowa_straz_pozarna/wykaz_rzeczoznawcow

3. Przekazywanie części składowych instrukcji bezpieczeństwa:

Informujemy, że zgodnie z norma § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r.,  Nr 109 poz719), własciciel obiektu, w stosunku do którego został nałożony obowiązek wyposażenia w system sygnalizacji pożaru przedkłada do Komendanta Miejskiego PSP w Zamościu części skłądowe instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.  Szczegółowa informacja.

  4. Wymagania dotyczące utrzymania i przeglądu urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic:

Mając na względzie właściwy nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych na terenie powiatu zamojskiego, wynikający z art. 13 ust. 6 pkt. 11 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, przekazuję stanowisko dotyczące wykonywaniu przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych urządzeń przeciwpożarowych, gaśnic, wykonywania przepustów instalacyjnych oraz opracowywania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Załącznik.

 

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW OBIEKTÓW

Podstawowe obowiązki właścicieli, zarządców obiektów w zakresie bieżącego przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, reguluje rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) zwanego dalej rozporządzeniem.

 Obowiązki w zakresie ewakuacji:

§ 17 ust. 1 rozporządzenia: Właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, (bez budynków mieszkalnych) powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzić sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu. W przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji  należy dokonać co najmniej raz w roku, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników. W obiektach zawierających strefę pożarową zakwalifikowana do kategorii zagrożenia ludzi ZL II (przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się takie jak szpitale, żłobki, przedszkola, domy dla osób starszych), zakres i obszar budynku objęty praktycznym sprawdzeniem organizacji i warunków ewakuacji winien być uzgodniony z właściwym ze względu na miejsce położenia obiektu komendantem Państwowej Straży Pożarnej tj. Komendantem Miejskim PSP w Zamościu. Zgodnie z § 17 ust. 4 rozporządzenia, właściciel lub zarządca obiektu, na 7 dni przed planowanym przeprowadzeniem praktycznego sprawdzenia warunków ewakuacji, winien powiadomić Komendanta Miejskiego PSP w Zamościu.

Obowiązki w zakresie utrzymania instalacji użytkowych:

§ 4 ust. 2 rozporządzenia: należy dokonywać przeglądu instalacji użytkowych w zakresie i częstotliwości wynikających z przepisów Prawa budowlanego (art. 62); przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje:

 • instalacja elektryczna - nie rzadziej niż raz na 5 lat,
 • instalacja piorunochronna - nie rzadziej niż raz na 5 lat;
 • instalacja gazowa - nie rzadziej niż raz na rok;
 • instalacja wentylacyjno-dymowa - nie rzadziej niż raz na rok;

§ 34 ust. 1 rozporządzenia: usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych, w okresach ich użytkowania winno nastąpić:

 • co najmniej raz w miesiącu - od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych;
 • co najmniej raz na 3 m-ce od palenisk opalanych paliwem stałym;
 • co najmniej raz na 6 m-cy od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym.

 

Obowiązki w zakresie przegladów urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic:

§ 3 ust. 2 - 4 rozporządzenia: nie rzadziej niż raz w roku należy przeprowadzać przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach, gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych (do najczęściej występujących należy zaliczyć między innymi: hydranty wewnętrzne, hydranty zewnętrzne, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, systemy sygnalizacji pożarowej; urządzenia oddymiające).

Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być raz na 5 lat poddane próbie na maksymalne ciśnienie robocze.    

 

Obowiązki w zakresie opznakowania budynków:

 § 4 ust. 2  pkt. 4 rozporządzenia: Właściciel, zarządca lub użytkownicy obiektów z wyjątkiem budynków mieszkalnych oznakowuje znakami zgodnymi z Polskimi Normami:

 • drogi i wyjścia ewakuacyjne oraz wyjścia z pomieszczenia przewidzianego dla ponad 50 osób, w sposób zapewniający dostarczenie informacji niezbędnych do ewakuacji,
 • miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic,
 • miejsca usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
 • miejsca usytuowania nasady umożliwiającej zasilanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, kurków głównych instalacji gazowej oraz materiałów niebezpiecznych pożarowo,
 • pomieszczenia i tereny z materiałami niebezpiecznymi pożarowo,
 • drabiny ewakuacyjne, rękawy ratownicze, pojemniki z maskami ucieczkowymi, miejsca zbiórki do ewakuacji, miejsca lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych,
 • przeciwpożarowe zbiorniki wodne, zbiorniki technologiczne stanowiące uzupełniające źródło wody do celów przeciwpożarowych, punkty poboru wody, stanowiska czerpania wody,
 • drzwi przeciwpożarowe,
 • drogi pożarowe,
 • miejsca zaklasyfikowane jako strefy zagrożenia wybuchem.

 

 

 

 

 

Zmieniony ( 11.01.2018. )
 
Joomla Templates by Joomlashack